RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Korzystanie ze strony internetowej finker.pl oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności. 

  • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Podstawa prawna: Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO. Niniejsza Polityka Prywatności zawiera zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz przez odwiedzających użytkowników. Gdyby pojawiły się pytania lub wątpliwości w zakresie polityki prywatności prosimy o kontakt z Administratorem strony poprzez adres email: biuro@finker.pl. finker.pl nie są i nie będą w udostępniane, przekazywane i odsprzedawane osobom trzecim bez zgody użytkownika. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w polityce prywatności, a każdego użytkownika obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności. Powodem zmiany może być rozwój technologii internetowej, inne zmiany strony internetowej lub zmiany w obowiązujących przepisach prawnych. 

  • 2 DEFINICJE 

„Administrator” – Paweł Henryk Ruka Prezes Zarządu komplementariusza pod nazwą Finker Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Śniadeckich 20/6, 00-656, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000579711, o numerze NIP 7010512001 „Użytkownik” – każdy podmiot przebywający na stronie, przeglądający jej zawartość i korzystający z niej. „Strona” – strona internetowa znajdujące się pod adresem finker.pl. 

  • 3 DANE OSOBOWE 
  1. Administrator jest Administratorem danych osobowych Użytkownika. 2. Użytkownik dobrowolnie zgadza się na podanie danych osobowych za pomocą 

formularzy znajdujących się na stronie finker.pl, w celach jakie wskazują dane formularze. 

  1. Użytkownik wyraża dobrowolną zgodę na podanie danych osobowych oraz na 

otrzymywanie informacji marketingowych za pośrednictwem drogi elektronicznej od Administratora z Użytkownikiem lub wysyłania innych informacji marketingowych np. o usługach oferowanych przez Administratora, istotnych z jego punktu widzenia. 4. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo dostępu do treści jego danych 

osobowych, posiada możliwość ich poprawienia, edycji, sprostowania, usunięcia lub zaprzestania ich przetwarzania. 5. Zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie 

odwołana, co spowoduje usunięcie adresu email z listy mailingowej Administratora. 6. Użytkownik ma prawo przenoszenia własnych danych osobowych i wniesienie skargi 

do Prezesa UODO. 7. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane żadnemu innemu podmiotowi, 

ani poza obszar Unii Europejskiej. 8. Administrator będzie przechowywał dane osobowe przez czas nieokreślony. 9. Użytkownik podając dane osobowe zgadza się na ich przetwarzanie w celach 

marketingowych produktów i usług Administratora, w tym w celu przygotowania zindywidualizowanej oferty. Użytkownik może wnieść sprzeciw wówczas dane osobowe nie będą przetwarzane w celach marketingowych i przygotowaniu zindywidualizowanej oferty. 10. Na stronie mogą występować odnośniki do innych stron internetowych. Administrator 

nie ponosi odpowiedzialności za treści znajdujące się na innych stronach internetowych. Administrator chroni dane osobowe użytkownika z należytą starannością zgodnie z wewnętrznymi procedurami. 11. Administrator Danych Osobowych informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony 

Danych Osobowych (ABI) i wykonuje samodzielnie obowiązki wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922, dalej jako „UODO”). 12. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu 

realizacji określonych usług wynikających z udzielonej zgody. 13. Podstawą przetwarzania danych osobowych podanych przez Użytkownika stanowi 

udzielona przez Użytkownika zgoda oraz wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora albo odbiorców danych, którymi są w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów i usług. 

  • 4 TECHNOLOGIE 

W celu korzystania ze strony internetowej finker.pl niezbędne jest posiadanie: 2.1. Urządzenia z dostępem do sieci Internet 2.2. Aktywnej skrzynki elektronicznej odbierającej wiadomości e-mail 2.3. Przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www. 

  • 5 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 
  1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych na 

Stronie lub działania czy zaniechania podejmowane na ich podstawie. 2. Wszystkie treści umieszczone na Stronie stanowią przedmiot praw autorskich 

Administratora. Administrator nie wyraża zgody na kopiowanie treści zamieszczonych na stronie w całości lub części bez jego wyraźnej, uprzedniej zgody.