Clause for the employee candidate

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Finker sp. z o.o. sp. k., posiadająca numer REGON: 362717683, numer NIP: 701 051 20 01 oraz numer KRS: 0000579711, tel.:  506309232, e- mail biuro@finker.pl.
 1. W spółce Finker nie powołano inspektora ochrony danych osobowych w rozumieniu rozdziału IV sekcji 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie udzielonej zgody.
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby obecnego procesu rekrutacji oraz przyszłych ofert pracy u Administratora..
 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Administrator i/lub podmioty współpracujące z Administratorem oraz inne podmioty przetwarzające, w tym zajmujące się obsługą telefoniczną i/lub elektroniczną oraz firmy świadczące usługi archiwizacyjne, audytorskie i kontrolne. :
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy.
 1. Posiada Pani/Pan następujące uprawnienia dotyczące Pani/Pana danych osobowych:
 2. prawo do informacji,
 3. prawo dostępu do danych osobowych,
 4. prawo do sprostowania lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
 5. prawo do usunięcia danych osobowych tj. prawo do „bycia zapomnianym”,
 6. prawo do ograniczenia przetwarzania,
 7. prawo do bycia powiadomionym o sprostowaniu lub usunięciu danych lub  o  ograniczonym ich przetwarzaniu,
 8. prawo do przenoszenia danych osobowych,
 9. prawo do sprzeciwu,
 10. prawo do tego, by nie podlegać profilowaniu.
 1. Ma Pani/Pan prawo do odwołania wyrażonej zgody w dowolnym momencie i w dowolnej formie wyrażonej zgody, na podstawie której spółka Finker będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe .
 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul.  Stawki 2 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych.
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
 1. W razie ich niepodania przez Panią/Pana danych osobowych udział w procesie rekrutacji nie będzie możliwy.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 1. Pani/Pana dane nie będą służyły do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ze względu na szczególną Pani/Pana sytuację.

jesteś zainteresowany ofertą?